OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN na rez a vodní kámen 5 l

388,77 Kč

321,30 Kč bez DPH

Kód LAR-040
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Larrin na rez, vodní kámen, mýdlové skvrny a minerální usazeniny. Efektivně odstraní i usazené nečistoty. Zanechá zářivý lesk. Svěží vůně. Snadné a rychlé použití v celé domácnosti. Vhodný na všechny nerezové, keramické, smaltované a jiné omyvatelné povrchy (vany, umyvadla, sprchové kohouty, dlaždice, obklady, nerezové vodovodní baterie apod.

Návod k použití:

Přiměřené množství přípravku naneste přímo na čištěný povrch nebo houbičku a vyčistěte. Nechte podle potřeby působit, nejdéle však 5 minut. Důkladně pláchněte vodou a otřete. Velkého znečištění postup opakujte.

Ne používejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, kámen, hliník, starší typy smaltů, lakované povrchy, dřevo apod.). Vymytý prázdný obal předejte k recyklaci.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte zasažené části vodou. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. P303+P361+ P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. P405 Skladujte uzamčené.