OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN na rez a vodní kámen rozprašovač 500 ml

87,73 Kč

72,50 Kč bez DPH

Kód LAR-035
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Larrin na rez a vodní kámen rozprašovač, 500 ml

Larrin na rez a vodní kámen má snadné a rychlé použití v celé domácnosti.
Vhodný na všechny nerezové, keramické a smaltované povrchy (vany, umyvadla, sprchové kouty, dlaždice, obklady, vodovodní baterie apod.)


Použití:

Otočte trysku do polohy ON. Nastříkejte na čištěný povrch, rozetřete a opláchněte vodou. Při silnějším znečištění nechejte působit déle. Postup je možné opakovat. Nepoužívejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, kámen, starší typy smaltů, lakované povrchy, hliník apod.). Vymytý prázdný obal odložte do tříděného odpadu.


Přípravek obsahuje:

Sekundární alkansulfonát, sodná sůl, mastný alkohol ethoxylovaný


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty): H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Doplňkové údaje na štítku pro některé směsi: EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.