OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN proti plísni Extra rozprašovač 500 ml

95,47 Kč

78,90 Kč bez DPH

Kód LAR-007
Počet kusů
Skladem: 72 kusy

Larrin proti plísni Extra rozprašovač, 500 ml

Larrin proti plísni Extra rozprašovač je určen k likvidaci plísní na stěnách, obkladačkách, kolem bazénů apod. Ošetřované povrchy zároveň dezinfikuje, bělí, čistí a zbavuje bakterií.


Kapalný biocidní přípravek


Použití:

Otočte trysku do polohy ON. Napadená místa se postřikují ze vzdálenosti 10 až 20 cm. Po 15 minutách se ošetřené místo může omýt vodou nebo se přípravek nechá zaschnout. Plíseň se před postřikem neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Při silném napadení se postup několikrát opakuje.
Přípravek není určen pro přímý kontakt s potravinami a krmivy. Pokud je použit k ošetření předmětů a ploch, které by mohly přicházet do styku s potravinami a krmivy, proveďte několikrát oplach pitnou vodu. Nesmí se používat na kovové a smaltované povrchy, předměty z barevných kovů a polamidu, na tkaninu, kůži, lakované dřevo a gumu. Nestálobarevné předměty se mohou odbarvovat.


Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku na etiketě.


Přípravek obsahuje: chlornan sodný, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine.


Nebezpečné látky:

Chlornan sodný 4,7 g / 100 g výrobku,
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 0,05 g / 100 g výrobku.


Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice a brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor: Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)


Skladování:

Skladujte v suchých, čistých prostorách, v uzavřeném obalu.
Doporučená teplota skladování: +5 až 25 °C


Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.