OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN proti plísni Extra s rozprašovačem 500 ml

65,70 Kč

54,30 Kč bez DPH

Kód LAR-007
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Ničí plísně a bakterie. Dezinfikuje. Bělí spáry a rozjasní zašlé povrchy. Odstraňuje mastné a organické usazeniny. Je vhodný na veškeré omyvatelné povrchy (plastové, laminátové, smaltové, keramické, skleněné apod.), které odolávají alkáliím. Používá se k likvidaci plísní na stěnách, obkladačkách, kolem bazénů, van apod.

 

Návod k použití:

Otočte trysku do polohy ON. Napadená místa se postříkají ze vzdálenosti 10 až 20 cm a po 15 minutách se ošetřené místo může omýt vodou nebo se přípravek nechá zaschnout. Plíseň se před postřikem neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Při silném napadení se postup několikrát opakuje. Přípravek není určen pro přímý kontakt s potravinami a krmivy. Pokud je použít k ošetření předmětů a ploch, které by mohly přicházet do styku s potravinami a krmivy, proveďte několikrát oplach pitnou vodou.

Nesmí se používat na kovové a smaltované povrchy, předměty z barevných kovů a polyamidu, na tkaninu, kůži, lakované dřevo a gumu. Nestálobarevné předměty se mohou odbarvovat.

 

 

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Nebezpečí:

EUH031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Standardní věty o nebezpečnosti: H315 - Dráždí kůži. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.. P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224
919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.?

 

Obsah nebezpečných látek:

Chlornan sodný, roztok

 

Složení:

Chlornan sodný, hydroxid sodný

 

Skladování:

Uchovávejte pouze v původním uzavřeném obalu, suchých, krytých a čistých prostorách při teplotě 5 – 25 °C. Chraňte před teplem.