OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN rez a vodní kámen rozprašovač 500 ml

65,70 Kč

54,30 Kč bez DPH

Kód LAR-035
Počet kusů
Skladem: 40 kusy

Larrin na rez, vodní kámen, mýdlové skvrny a minerální usazeniny. Efektivně odstraní i usazené nečistoty. Zanechá zářivý lesk. Svěží vůně. Snadné a rychlé použití v celé domácnosti. Vhodný na všechny nerezové, keramické, smaltované a jiné omyvatelné povrchy (vany, umyvadla, sprchové kohouty, dlaždice, obklady, nerezové vodovodní baterie apod.

 

Návod k použití:

Otočte trysku do polohy ON. Nastříkejte na čištěný povrch, rozetřete a opláchněte vodou. Nechte podle potřeby působit, nejdéle však 5 minut. Důkladně pláchněte vodou a otřete. Velkého znečištění postup opakujte.

Ne používejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, kámen, hliník, starší typy smaltů, lakované povrchy, dřevo apod.). Vymytý prázdný obal předejte k recyklaci.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu