OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN WC Agresiv čistič 750 ml

50,58 Kč

41,80 Kč bez DPH

Kód LAR-037
Počet kusů
Skladem: 81 kusy

Odstraní rez, vodní kámen, vápenaté usazeniny a dlouhodobě usazené nečistoty. Extra silný čisticí prostředek na WC a sanitární keramiku. Spolehlivě odstraní všechny nečistoty, a to i pod okrajem toalety. Pravidelné používání zajistí trvalou a dokonalou čistotu toalety.

Nepoužívejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, kámen, hliník, starší typy smaltů, lakované povrchy, dřevo apod.)

 

Návod k použití:

Pro snazší aplikaci lze polohami 1 a 2 nastavit volitelné šikmé hrdlo. Lehce stiskněte uzávěr ve směru šipek a otevřete. Nastříkejte do toaletní mísy a to i pod okraj. Podle stupně znečištění nechte působit a spláchněte. Postup můžete opakovat, popřípadě nechat působit přes noc. Pouze na kyselinovzdorné povrchy.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

 

Výrobce:

STYL, družstvo pro chemickou výrobu, Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 315 577 600, E-mail: stylvd@stylvd.cz