OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN WC blistr 40 g

40,29 Kč

33,30 Kč bez DPH

Kód LAR-111*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
LAR-111*B

LARRIN WC blistr DUO modro/bílý

23 kusy 40,29 Kč
LAR-111*A

LARRIN WC blistr DUO fialově/bílý

32 kusy 40,29 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Larrin WC blistr DUO fialovo-bílý, 40 g

Larrin WC blistr DUO fialovo-bílý je dezodorační a čisticí přípravek pro WC mísy a sanitární zařízení se svěží vůní. Omezuje tvorbu vodního kamene.


Nebezpečí:

Obsahuje: Benzensulfonová kyselina, C10-13 alkylderiváty, sodné soli, methylbensulfonát sodný.
H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů.
Doplňující informace na štítku EUH208 Obsahuje 3,7-dimethyloktan-3-ol. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém (Citronellol), barvivo