OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN WC blistr Duo

25,29 Kč

20,90 Kč bez DPH

Kód LAR-111*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
LAR-111*B

LARRIN WC blistr DUO modro/bílý

17 kusy 25,29 Kč
LAR-111*A

LARRIN WC blistr DUO fialově/bílý

na dotaz 25,29 Kč
LAR-111*D

LARRIN WC plus-blistr Cherries 40g

> 100 kusů 25,29 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

LARRIN WC blistr Duo fialovo-bílý

LARRIN WC blistr Duo fialovo-bílý čistí a omezuje tvorbu vodního kamene.

Se svěží vůní

 

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Obsahuje: Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13 sek-alkyl deriváty a 4-methylbenzensulfonové kyseliny a hydroxidu sodného.
Obsahuje Citronellol, Butylphenyl methylpropional, Linalool. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfum, Citronellol, Butylphenyl methylpropional, Hexyl cinnamal, Linalool, Limonene