OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN WC čisticí gel 750 ml

55,18 Kč

45,60 Kč bez DPH

Kód LAR-170*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
LAR-170*B

LARRIN WC gel čist.modrý 750ml

74 kusy 55,18 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Čistí WC pod vnitřním okrajem mísy. Osvěží prostor a provoní ho intenzivní vůní. Odstraňuje vápenaté usazeniny. Zajišťuje vysoký lesk. Silně pění. Díky své konzistenci nestéká ani ze svislé plochy dokud není splácnuto.

 

Návod k použití:

Pro snazší aplikaci polohami 1 a 2 nastavte hrdlo. Stiskněte uzávěr na vyznačených místech a otevřete. Nastříkejte do WC mísy, a to i pod její okraj. Nechte působit. Vyčistěte. Spláchněte. Při větším znečistění nechte působit maximálně 10 minut. Podle potřeby opakujte.

Pouze na povrchy odolné vůči kyselinám. Nepoužívejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, kámen, hliník, starší smalty, lakované povrchy, dřevo apod.).

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.