OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN WC gel Nature zelený 500 ml

98,37 Kč

81,30 Kč bez DPH

Kód LAR-161
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

Náhradní náplň – provoní, osvěží a čistí WC. Omezuje tvorbu vodního kamen. 1 balení = 15 doplnění košíčku.

 

Standardní věty o nebezpečnosti H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu