OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN WC kostky do pisoáru 900 g

302,50 Kč

250,00 Kč bez DPH

Kód LAR-210*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
LAR-210*A

LARRIN WC kostky do pisoáru OCEAN 900g

21 kusy 302,50 Kč
LAR-210*B

LARRIN WC kostky do pisoáru PINE 900g

15 kusy 302,50 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Larrin WC kostky do pisoáru Oceán, 900 g

Larrin WC kostky do pisoáru Oceán představují čisticí a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení. Jsou určený ke vkládání do pisoárů zejména k užití v komunální hygieně. Zabraňují tvorbě usazenin a slouží k dezodoraci prostor WC.


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty): H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů.


Obsahuje:

Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; amidy C12-18 a C18 nenasycené, N-(hydroxyethyl)