OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN WC kostky do pisoáru 900 g

252,53 Kč

208,70 Kč bez DPH

Kód LAR-210*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
LAR-210*A

Ocean

LARRIN WC kostky do pisoáru 900 g

2 kusy 252,53 Kč
LAR-210*B

Pine

LARRIN WC kostky do pisoáru 900 g

90 kusy 252,53 Kč
LAR-210*C

Jahoda

LARRIN WC kostky do pisoáru 900 g

14 kusy 252,53 Kč
LAR-210*D

Citron

LARRIN WC kostky do pisoáru 900 g

4 kusy 252,53 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Uvolňuje intenzivní vůni. Zlepšuje ovzduší na toaletě. Čistí a dezodoruje. Omezuje tvorbu vodního kamene. Obsahuje složky, které účinně odstraňují nečistoty a zabraňují tvorbě usazenin i na špatně přístupných místech.

 

Návod k použití:

Vložte tabletu do pisoáru. Pří každém spláchnutí se uvolňují účinné látky a usazeniny.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P262 Zabraňte styku s očima, kůží. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. 305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování P310 Okamžitě volejte lékaře. P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.