OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN WC kostky do pisoáru Jahoda 900 g

302,50 Kč

250,00 Kč bez DPH

Kód LAR-210*C
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

LARRIN WC kostky do pisoáru Jahoda, 900 g

LARRIN WC kostky do pisoáru Jahoda jsou čisticí a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení určený ke vkládání do pisoárů zejména k užití v komunální hygieně. Zabraňuje tvorbě usazenin a slouží k dezodoraci prostor WC.


Použití:

Vložte do pisoárové mísy. Při každém spláchnutí se uvolňují účinné a vonné látky.


Nebezpečí:

Obsahuje: benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; amidy C12-18 a C18 nenasycené, N-(hydroxyethyl)
Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty): H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů.