OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN WC Plus náhradní váleček 40 g

20,57 Kč

17,00 Kč bez DPH

Kód LAR-112*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
LAR-112*A

LARRIN WC plus-zel.náhr.váleč. NN 40g

30 kusy 20,57 Kč
LAR-112*B

LARRIN WC plus-fial.náhr.váleč. NN 40g

30 kusy 20,57 Kč
LAR-112*C

LARRIN WC plus-modr.náhr.váleč.NN 40g

na dotaz 20,57 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Larrin WC Plus zelený náhradní váleček, 40 g

Larrin WC Plus zelený je čisticí a dezodorační přípravek pro WC mísy a sanitární zařízení. Tuhá hmota voskovitého charakteru, která je směsí povrchově aktivních látek aniontového a iontového charakteru, parfému, barviva a pomocných látek.

 

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Obsahuje Limonene, p-mentha-1,4(8)-diene. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum, Limonene, Citral, Linalool.