OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN WC plus náhradní váleček 40 g

18,03 Kč

14,90 Kč bez DPH

Kód LAR-112*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
LAR-112*A

LARRIN WC plus-zel.náhr.váleč. NN 40g

30 kusy 18,03 Kč
LAR-112*B

LARRIN WC plus-fial.náhr.váleč. NN 40g

12 kusy 18,03 Kč
LAR-112*C

LARRIN WC plus-modr.náhr.váleč.NN 40g

20 kusy 18,03 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Čistí. Odstraňuje vodní usazeniny při každém spláchnutí.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.