OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN WC PRIX závěs 40 g

18,27 Kč

15,10 Kč bez DPH

Kód LAR-102*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
LAR-102*A

PRIX WC závěs do mísy dest.oranžová 40g

> 100 kusů 18,27 Kč
LAR-102*B

PRIX WC závěs do mísy dest.modrá 40g

> 100 kusů 18,27 Kč
LAR-102*C

PRIX WC závěs do mísy dest.zelená 40g

> 100 kusů 18,27 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Voní a čistí. Omezuje tvorbu vodního kamene.

 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Nebezpečí:

UH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
Standardní věty o nebezpečnosti: H315 - Dráždí kůži. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.