OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LENA Citron 500 g

27,47 Kč

22,70 Kč bez DPH

Kód LEN-102
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Lena na nádobí. Citron. pH neutral

Lena citron na mytí nádobí. Koncentrovaný tekutý gel s příjemnou citronovou vůní pro zářivě čisté nádobí. Důkladně odstraňuje nečistoty a mastnotu.

 

Návod k použití:

Na přípravu 4 l roztoku dolijte 1,5 polévkové lžíce přípravku. Po umytí opláchněte nádobí čistou pitnou vodou.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu.

 

Výrobce:

Zenit, spol. s r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, Tel.: +420 327 304 850; +420 731 548 853, Fax: +420 327 313 688, www: www.zenit-caslav.cz