OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LENA Citrus 500 g

29,28 Kč

24,20 Kč bez DPH

Kód LEN-102
Počet kusů
Skladem: 30 kusy

Lena na nádobí. Citron. pH neutral

Lena citron na mytí nádobí. Koncentrovaný tekutý gel s příjemnou citronovou vůní pro zářivě čisté nádobí. Důkladně odstraňuje nečistoty a mastnotu.

 

Návod k použití:

Na přípravu 4 l roztoku dolijte 1,5 polévkové lžíce přípravku. Po umytí opláchněte nádobí čistou pitnou vodou.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.