OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LENEKO leštění a konzervace nerezu spray 750 ml

132,13 Kč

109,20 Kč bez DPH

Kód LEN-180
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

LENEKO. Prostředek k leštění a konzervací nerezů

Prostředek je určený k leštění a konzervaci nerezů a jiných ušlechtilých povrchů. Na vysušenou plochu zbavenou nečistot se nastříká slabá vrstva přípravku, která se rozetře do vysokého lesku. Povrchy se oživí a vzhledově sjednotí. Hydrofobizovaný povrch lépe odolává vodě. Saponátové prostředky snadno odstraňují přípravek z povrchu. Neobsahuje žádné látky nevhodné pro styk s potravinami.

 

Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle /obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad. Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad.

 

Složení:

Propan-2-ol

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.