OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LEPIDLO vteřinové Loctite Super Bond tuba 3 g

41,02 Kč

33,90 Kč bez DPH

Kód LEP-010
Počet kusů
Skladem: 7 kusy

Odolává vodě, mytí v myčce nádobí a otřesům.

Teplotní odolnost (od – 50 do 120 °C)

Lepí během několik sekund.

Vhodný na většinu materiálů

Po vytvrzení transparentní

Bez rozpouštědel

Neucpává se.

 

Varování:

Obsahuje Ethyl-(2-kyanoakrylát), kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí kůži. Zamezte vdechování mlhy / par. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

 

První pomoc:

Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poraďte se s lékařem. Při slepení kůži násilně neoddělujte. Omývejte v teplé mýdlové vodě a poté opatrně tupým předmětem, např. lžící oddělte. Můžete použít i odstraňovač lepidla nebo malé množství acetonu. Při slepení očí omývejte řasy vatovými tampony namočenými v teplé vodě tak dlouho, dokud se lepidlo úplně nerozpustí. Oči neotvírejte násilím. Konzultujte s lékařem. Při požití se ujistěte, zda jsou průchodné dýchací cesty. Produkt polymerizuje již v ústní dutině, proto je nemožné jej spolknout. Sliny produkt oddělí od ústní dutiny během několika hodin.

 

Po použití ihned důkladně uzavřete a skladujte v originálním obalu.