OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LÍH technický 1 l

114,10 Kč

94,30 Kč bez DPH

Kód LIH-113
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Líh technický, 1 l

Líh technický slouží jako palivo do lihových vařičů, pro technické účely, k ředění lihových nátěrových hmot a k čištění některých typů skvrn na textilu.


Nebezpečné látky:

Ethanol, ethyl(methyl)keton, propan-2-ol


Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění oči. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. V případě požáru: K hašení použijte tříštěný vodní proud, prášek nebo speciální pěnu podle charakteru požáru. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu.


Skladováni:

Doporučená teplota skladování: + 5 až + 20 °C.


Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.