OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LÍH technický 1 l

114,10 Kč

94,30 Kč bez DPH

Kód LIH-113
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Líh technický, 1 l

Líh technický slouží jako palivo do lihových vařičů (při plnění lihového vařiče dbejte pokynů výrobce), pro technické účely, k odmašťování, k ředění lihových nátěrových hmot (dbejte pokynů výrobce barev, v případě nejistoty proveďte zkoušku) a k čištění některých typů skvrn na textilu (při čištění vyzkoušejte přípravek na menším skrytém místě).


Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění oči. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
V případě požáru: K hašení použijte tříštěný vodní proud, prášek nebo speciální pěnu podle charakteru požáru. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu.

Nebezpečí ohně – hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti!


Složení:

Ethanol (ES 200-578-6); denaturační činidla; ethyl(methyl)keton, propan-2-ol, denatonium benzoát.


Hustota produktu: 0,80-0,82 g/cm3
Obsah organických látek (VOC): 0,95 kg/kg
Obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0,52 kg/kg
Obsah netěkavých látek vyjádřený objemovými %: 5 %
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek kat. B (a): 850 g/l
Maximální obsah těkavých látek v produktu (VOC): 820 g/l


Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.