OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LOUH hydroxid sodný 1 kg

50,82 Kč

42,00 Kč bez DPH

Kód LOU-102
Počet kusů
Skladem: 100 kusů

Hydroxid sodný v podobě bílých pevných granulí je vysoce účinným pomocníkem na ucpané odpady. Hydroxid sodný rozpouští organické usazeniny. Vlastnosti: - rozpouští organické usazeniny v sifonech a výlevkách - slouží jako odmašťovadlo strojů - v štěném stavu odstraňuje staré nátěry - hydroxid sodný je velmi silná žíravina, proto dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obale! 

 

Návod k použití:

Hydroxid sodný rozpusťte ve studené vodě - do 8 – 10 dílů vody nasypte 1 díl hydroxidu sodného. Rozpuštěný hydroxid sodného nalijte do výlevky a nechte 15 – 30 minut působit. Poté výlevku propláchněte proudem vody, případně postup opakujte. Pravidelným čištěním předejdete ucpání odpadů.

 

Údaje o nebezpečnosti:

Standardní věty o nebezpečnosti. H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí: P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal

 

Složení:

Hydroxid sodný

 

Záruční doba: 24 měsíců od data výroby.