OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LOUH Hydroxid sodný mikrogranule 250 g

39,45 Kč

32,60 Kč bez DPH

Kód LOU-050
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Louh Hydroxid sodný mikrogranule, 250 g

Louh Hydroxid sodný mikrogranule je chemická základní surovina pro obecně známé použití. Je účinný zejména v sifonech umyvadel, dřezů, van, sprchových koutů a v různých potrubích. Dokonale z nich odstraní zbytky jídla, vlasy, nehty, zvířecí srst, toaletní papír a nepříjemné pachy. Mikroperličky se velmi rychle rozpustí a efektivně odstraní usazeniny. Nelze používat na hliníkové potrubí.


Doporučení a dávkování:

Chcete-li dosáhnout co nejúčinnějšího efektu, doporučuje se nalít do sifonu nejdříve konvici vroucí vody a pak postupovat dle níže uvedeného návodu. Používejte vždy pouze vroucí vodu, aby bylo dosaženo co nejúčinnějšího efektu. V případě, že po první aplikaci nedosáhnete 100 % výsledu, doporučuje se celý postup opakovat


Použití:

1.Dejte vařit 1 l vody. 2. Nalijte vroucí vodu do sifonu. 3. Nasypte Hydroxid sodný přímo do sifonu - 30 g (2 vnitřní uzávěry) pro preventivní čištění a 60 pro akutní čištění. 4. Nechte působit 3-5 minut. 5. Dejte vařit 1 l vody- Hydroxid sodný mezitím začne částečně proces čištění. 6. V několika intervalech lijte vroucí vodu do sifonu, a tím započne intenzivní proces čištění.
Po každém použití pečlivě uzavřete a následně překontrolujte, zda je bezpečnostní uzávěr výrobku řádně utažen!!!


Pozor:

Může dojít k bouřlivé reakci, která může způsobit vystříknutí roztoku a poleptání očí a rukou. Při aplikaci vždy používejte obličejový štít a gumové rukavice. Dodržujte dávkování dle návodu.


Nebezpečí:

Hydroxid sodný, index. č. 011-002-00-6
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H290 Může být korozivní pro kovy. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P405 Skladujte uzamčené. P260 Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce velkým množstvím vody. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P310 Okamžitě volejte lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.


Odstranění obalu:

Úplně prázdné obaly vypláchnout důkladně vodou a odevzdat k recyklaci. Znečištěný obal odevzdejte na místo určené pro odkládání nebezpečných odpadů.


Skladování:

V nenarušených obalech v suchu při teplotě od +5 do +25 °C.