OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MADEL Candeggina Bělík dezinfekční prostředek, modrá 4 l 107

82,40 Kč

68,10 Kč bez DPH

Kód MAD-054
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Tekutý bělicí a dezinfekční prostředek proti plísním, bakteriím a virům. Určen pro plošnou dezinfekci a ruční i strojní čištění a bělení prádla v domácnosti, komunální oblasti a zdravotnictví.

 

Návod k použití:

Plochy a předměty (podlahy, sanitární zařízení apod.) podle stupně znečištění rozmíchejte 10 – 100 ml přípravku v 1 l vody, předměty omyjte, nebo po dobu 2 – 15 min. ponořte do roztoku. Virucidní účinek zajistí 50 ml přípravku v 1 l vody při expozici v délce 60 min. nebo 100 ml přípravku po dobu 30 min. Hračky i nádobí poté opláchněte pitnou vodou. Neředěný přípravek nepoužívejte na kovy.

Prádlo: 200 ml přípravku rozmíchejte v 10 l vody při teplotě 20 °C a prádlo ponořte na 30 – 60 minut. Při kontaminaci viry použijte 500 ml na 10 l vody. Prádlo poté vymáchejte a vyperte. Pozor na barvy. Určeno pouze na bavlnu, len a odolné látky. Nepoužívejte na vlnu a hedvábí.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293). P405 Skladujte uzamčené

Doplňující informace na štítku: EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

 

Skladování:

Chraňte před stálým teplem a slunečním zářením.

 

Zneškodnění přípravku a obalu:

Obsah zřeďte velkým množstvím vody a vylijte do odpadu. Prázdný a vypláchnutý obal dejte do kontejneru na plasty. Zákaz opakovaného užití obalu.

 

Složení:

Chlornan sodný, aktivní chlor, voda