OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MADEL Curalavastoviglie čistič myčky 250 ml

42,71 Kč

35,30 Kč bez DPH

Kód MAD-165
Počet kusů
Skladem: 38 kusy

CURA LAVASTOVIGLIE Čistič myčky nádobí. Odstraňuje mastnotu a vodní kámen z vnitřku myčky.

 

Návod k použití:

Odlepte papírovou známku, bez porušení voskové pečetě, vložte flakón dnem vzhůru do košíku, prázdné myčky, a zvolte program nad 60°C. Vhodný pro všechny typy myček

 

Nebezpečí:

Obsahuje Isotridekanol ethoxylovaný

Způsobujte těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORAMČNÍ STŘEDISKO.

 

Složení:

5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchové aktivní látky, parfémy

 

Skladování:

Skladujte uzamčené.

 

Odstraňte obsah / obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

 

Spotřebujte do 5 let od data výroby uvedeného na obale..