OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MADEL Piatti oranžové 4 l

130,08 Kč

107,50 Kč bez DPH

Kód MAD-001
Počet kusů
Skladem: 35 kusy

Prostředek na nádobí.

Tekutý pH neutrální bezfosfátový prostředek s citronovou vůní na mytí nádobí, skla a podlahy. Zaručí Vaše ruce stále pěkné.

 

Návod k použití:

Dávkujte dle tvrdosti vody a stupně znečištění 1 – 2 lžíce na 10 l vody.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné brýle. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Spotřebujte do 5 let od data výroby uvedeného na obalu.