OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MANOX 5 l dezinfekce rukou

1 113,20 Kč

920,00 Kč bez DPH

Kód MAN-020
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

Účinek: baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobektericidní, tuberkulocidní.

 

Hygienická dezinfekce rukou:

Přípravek si aplikujte na suché umyté ruce nebo kontaminované ruce, expozice – 30 sekund- baktericidní a fungicidní účinek, 1 min. – virucidní a tuberkulocidní účinek.

 

Chirurgická dezinfekce:

Aplikujte na důkladně umyté, opláchnuté a osušené ruce. Aplikace 2 x 3 ml po dobu 3 minut.

 

Dezinfekce pokožky:

Aplikace pomocí sterilního tamponu nebo mulu, expozice 1 minuta.

 

Při použití elektrických přístrojů je třeba vyčkat úplného vyschnutí.

 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranný štít, ochranné brýle. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Zamezte vdechování par/aerosolů. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

 

Složení ve 100 g:

Propan-2-ol 70 g, peroxid vodíku 0,5 g, chlorhexidn diglukonát 0,4 g

 

Skladování:

Skladujte v originálních uzavřených obalech ve svislé poloze tak, aby se zabránilo úniku prostředku. Skladujte v dobře větraných místnostech při teplotách + 5 - 25 °C, chraňte před tepelným a slunečním zářením. Při skladování dbejte pravidel pro skladování hořlavin. Uchovávejte mimo dosah dětí, potravin a krmiv.

Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Koncentrát nevylévat do odpadu. Prázdné obaly vypláchněte vodou a dejte do tříděného odpadu.