OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MANOX 5 l dezinfekce rukou

878,46 Kč

726,00 Kč bez DPH

Kód MAN-020
Počet kusů
Skladem: na dotaz

MANOX dezinfekce rukou, 5 l

MANOX dezinfekce rukou je přípravek určený na inaktivaci mikroorganizmů na pokožce.


Použití:

Používá se neředěný.Hygienická dezinfekce rukou: 3 ml vetřít do pokožky suchých kontaminovanýchnebo suchých předem umytých rukou, expozice 30 sekund.Dezinfekce pokožky: Potírání dezinfikovaného místa sterilním materiálemnamočeným v přípravku, expozice 1 minutu.Dezinfekce proti plísni nohou: Rozprašovačem aplikovat do obuvi anebo na ponožky, expozice do zaschnutí.


Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje vážné podráždění očí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Zamezte vdechování par/aerosolů. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.


Přípravek obsahuje:

Propan-2-ol (70 g/100 g), chlorhexidin diglukonát (0,4 g/100 g), peroxid vodíku (0,5 g/100 g).