OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MD Speciál spray mazivo 300 ml

85,79 Kč

70,90 Kč bez DPH

Kód MD -101
Počet kusů
Skladem: 16 kusy

MD speciál univerzální mazací prostředek s molybdendisulfidem

 

Návod k použití:

Nanášejte připojenou trubičkou z bezprostřední vzdálenosti. Na nepřístupná místa stříkejte bez trubičky ze vzdálenosti asi 25 cm. Před upotřebením protřepte! MD speciál slouží k uvolňování zarezavělých šroubů a matek, k mazání všech třecích ploch (zámky dveří, dveřní a okenní závěsy, řetězy, pera, nářadí apod.). Dokonale maže a preventivně chrání před korozí, proniká do nepřístupných míst. Je vhodný zejména pro motoristy.

 

Upozornění:

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. NEBEZPEČÍ Přípravek obsahuje: minerální oleje; benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; pentan; propan; butan; isobutan. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte páry a aerosoly. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Odstraňte obsah/obal v autorizovaném místě sběru nebezpečných odpadů.

 

První pomoc:

Při nadýchání - přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží - okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

 

Doba spotřeby:

36 měsíců od data výroby.