OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MD Speciál sprej mazivo 300 ml

85,79 Kč

70,90 Kč bez DPH

Kód MD -101
Počet kusů
Skladem: 38 kusy

MD Speciál sprej mazivo 300 ml

MD Speciál sprej mazivo slouží k uvolňování zrezavělých šroubů a matek, k mazání všech třecích ploch (zámky dveří, dveřní a okenní závěsy, řetězy, pera, nářadí apod.). Dokonale maže a preventivně chrání před korozí, proniká do nepřístupných míst. Je vhodný zejména pro motoristy.

 

Použití:

Nanášejte připojenou trubičkou z bezprostřední vzdálenosti. Na nepřístupná místa stříkejte bez trubičky ze vzdálenosti asi 25 cm. Před upotřebením protřepte! MD speciál slouží k uvolňování zarezavělých šroubů a matek, k mazání všech třecích ploch (zámky dveří, dveřní a okenní závěsy, řetězy, pera, nářadí apod.). Dokonale maže a preventivně chrání před korozí, proniká do nepřístupných míst. Je vhodný zejména pro motoristy.

Nebezpečí:

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Přípravek obsahuje: minerální oleje; benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; pentan; propan; butan; isobutan. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte páry a aerosoly. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Odstraňte obsah/obal v autorizovaném místě sběru nebezpečných odpadů.

První pomoc:

Při nadýchání: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.