OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MEFISTO Kuchyně čistič na trouby, grily, sporáky a obklady s rozprašovačem 500 ml

101,40 Kč

83,80 Kč bez DPH

Kód MEF-002
Počet kusů
Skladem: 92 kusy

MEFISTO Kuchyně čistič na trouby, grily, sporáky a obklady s rozprašovačem, 500 ml

MEFISTO Kuchyně čistič na trouby, grily, sporáky a obklady s rozprašovačem je přípravek na odstraňování mastných a připečených nečistot z nerezových, smaltovaných nebo glazovaných povrchů, jako jsou sporáky, trouby, grily, nádobí a kuchyňské obklady. Nepoužívat na hliník, teflon a lakované plochy.


Použití:

Naneste za studena rozprašovačem rovnoměrnou vrstvu přípravku (nestéká ze svislých ploch) na znečištěný povrch a nechte působit 10 až 30 minut podle míry znečištění. Uvolněnou nečistotu setřete a povrch omyjte vodou. Před upotřebením protřepat. Chraňte před mrazem!


První pomoc:

Při náhodném požití: Vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Okamžitě omyjte velkým množstvím vody


Nebezpečí:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte páry a aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů.


Složení:

Méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek, méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látek, parfém (Limonene), barvivo


Doba spotřeby:

36 měsíců od data výroby.