OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MEFISTO speciální čistič na krbová skla 500 ml

113,26 Kč

93,60 Kč bez DPH

Kód MEF-010
Počet kusů
Skladem: 21 kusy

Přípravek na odstraňování sazí a mastných nečistot z povrchu skel, dvířek, krbových kamen a prosklených vložek krbů. Lze použít i k odstraňování sazí a mastných připečených nečistot z krbového nářadí nebo součástí grilu, keramických obkladů, dlažby apod.

 

Návod k použití:

Naneste za studena rozprašovačem rovnoměrnou slabou vrstvu na znečištěný povrch (nestéká) a nechte působit cca 10 minut podle míry znečištění. Uvolněnou nečistotu setřete mokrým hadrem. Chraňte před mrazem!

 

Upozornění:

Přípravek nesmí přijít do kontaktu s lakovaným povrchem kamen, krbů nebo okolních předmětů. Hliník a jeho slitiny, stejně jako ostatní barevné kovy může přípravek barevně změnit, je třeba jej odzkoušet na skrytém místě.

 

Nebezpečí:

Přípravek obsahuje: 2 – aminoetanol, hydroxid sodný H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte páry a aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů.

 

První pomoc:

Při náhodném požití – vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží – okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

 

Složení:

méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek, méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látek, parfém (Limonene), barvivo.

 

Doba spotřeby: 36 měsíců od data výroby.