OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MERKUR bílá síla 600 g

35,09 Kč

29,00 Kč bez DPH

Kód MER-111
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Merkur bílá síla, 600 g

Merkur bílá síla je univerzální prací prostředek pro bílé prádlo se speciální bělicí přísadou.
Spolehlivě odstraní skvrny od vína, ovocných a zeleninových šťáv při běžných teplotách.
Bezfosfátový
Vhodný pro praní ve všech typech praček i pro ruční praní
Pro všechny druhy tkanin s výjimkou vlny a přírodního hedvábí


Skladujte na suchém místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Ořu volbě teploty praní dodržujte pokyny výrobce prádla. Po manipulaci s pracím prostředkem omyjte pokožku rukou a ošetřete vhodným kréme.


Nebezpečí:

H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P332+P313 PŘI PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Obsahuje: uhličitan sodný peroxyhydrát, alkoholy, C13-15, větvené a lineární, etoxylované, metakřemičitan sodný pentahydrát.


Složení:

5-15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, zeolity, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, mýdlo, neiontové povrchové aktivní látky, polykarboxyláty, dále obsahuje: optický zjasňovač, enzymy, parfém.