OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MERKUR Bílá síla 600 g

32,07 Kč

26,50 Kč bez DPH

Kód MER-111
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Univerzální prací prostředek pro bílé prádlo se speciální bělicí přísadou.

 

Spolehlivě odstraní skvrny od vína, ovocných a zeleninových šťáv při běžných teplotách. Bezfosfátový. Vhodný pro praní ve všech typech praček i pro ruční praní. Pro všechny druhy tkanin s výjimkou vlny a přírodního hedvábí.

 

Dávkování:

 

1 odměrka = 215 ml

 

Praní v automatické pračce (4,5 kg prádla):

Tvrdost vody 0 – 20 °dH: 1 odměrky na mírně znečištění prádlo, 1 odměrka pro silně znečištěné prádlo

Tvrdost vody 20 a více °dH: + 1/8 odměrky

 

Ruční praní:

1 odměrky / 10 vody

 

Nebezpečí:

H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P332 + P313 PŘI PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Obsahuje: uhličitan sodný peroxyhydrát, alkoholy, C13-15, větvené a lineární, etoxylované, metakřemičitan sodný pentahydrát.

Skladujte na suchém místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při volbě teploty praní dodržujte pokyny výrobce prádla. Po manipulaci s pracím prostředkem omyjte pokožku rukou a ošetřete vhodným krémem.

 

Složení:

5 – 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, zeolity, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, neiontové povrchové aktivní látky, polykarboxyláty, dále obsahuje: optický zjasňovač, enzymy, parfém.