OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MERKUR Biocolor na bílé i barevné prádlo 600 g

33,52 Kč

27,70 Kč bez DPH

Kód MER-121
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Merkur Biocolor na bílé i barevné prádlo, 600 g


Merkur Biocolor na bílé i barevné prádlo je univerzální prací prostředek.

Účinná bioaktivní složka spolehlivě odstraňuje skvrny bílkovinné povahy v rozsahu teplot při praní 30–60 °C.

Zachovává původní barvy.

Bezfosfátový

Vhodný pro praní ve všech typech praček i pro ruční praní

Pro všechny druhy tkanin s výjimkou vlny a přírodního hedvábí.


 

Nebezpečí:


H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P332 + P313 PŘI PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Obsahuje: benzensulfonová kyselina, C10–13 alkylderivát, sodná sůl, metakřemičitan sodný pentahydrát, alkoholy C13–15, větvené a lineární, etoxylované.


 

Skladujte na suchém místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při volbě teploty praní dodržujte pokyny výrobce prádla. Po manipulaci s pracím prostředkem omyjte pokožku rukou a ošetřete vhodným krémem.


 

Složení:


Méně než 5 % zeolity, aniontové povrchové aktivní látky, neiontové povrchové aktivní látky, mýdlo, enzymy, parfém.