OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MERKUR BioColor na bílé i barevné prádlo 600 g

28,92 Kč

23,90 Kč bez DPH

Kód MER-121
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Univerzální prací prostředek pro barevné prádlo

 

Účinná bioaktivní složka spolehlivě odstraňuje skvrny bílkovinné povahy v rozsahu teplot při praní 30 – 60 °C. Zachovává původní barvy. Bezfosfátový. Vhodný pro praní ve všech typech praček i pro ruční praní. Pro všechny druhy tkanin s výjimkou vlny a přírodního hedvábí.

 

Dávkování:

 

1 odměrka = 215 ml

 

Praní v automatické pračce (4,5 kg prádla):

Tvrdost vody 0 – 20 °dH: 1 odměrky na mírně znečištění prádlo, 1 odměrka pro silně znečištěné prádlo

Tvrdost vody 20 a více °dH: + 1/8 odměrky

 

Ruční praní:

1 odměrky / 10 vody

 

Nebezpečí:

H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P332 + P313 PŘI PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Obsahuje: benzensulfonová kyselina, C10 – 13 alkylderivát, sodná sůl, metakřemičitan sodný pentahydrát, alkoholy C13 – 15, větvené a lineární, etoxylované.

 

Skladujte na suchém místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při volbě teploty praní dodržujte pokyny výrobce prádla. Po manipulaci s pracím prostředkem omyjte pokožku rukou a ošetřete vhodným krémem.

 

Složení:

Méně než 5 % zeolity, aniontové povrchové aktivní látky, neiontové povrchové aktivní látky, mýdlo, enzymy, parfém.