OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MERKUR prací prášek na barevné prádlo 3 kg 60 PD

132,13 Kč

109,20 Kč bez DPH

Kód MER-125
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Merkur prací prášek na barevné prádlo, 3 kg, 60 PD

Merkur prací prášek na barevné prádlo spolehlivě odstraní skvrny bílkovinné povahy, aniž by po sobě zanechal vybledlé barvy.
Bezfosfátový přípravek s účinnou bioaktivní složkou je vhodný do všech typů praček i pro ruční praní, lze jej použít na všechny druhy tkanin s výjimkou vlny a přírodního hedvábí.


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obsah/obal předáním do sběrny odpadů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.