OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MERKUR prací prášek univerzální 3 kg 60 PD

132,13 Kč

109,20 Kč bez DPH

Kód MER-135
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Merkur prací prášek univerzální, 3 kg, 60 PD


Merkur prací prášek univerzální je prací prostředek pro bílé i barevné prádlo

Účinná bioaktivní složka spolehlivě odstraňuje skvrny bílkovinné povahy v rozsahu teplot při praní 30-60 °C.

Zachovává původní barvy.

Bezfosfátový

Vhodný pro praní ve všech typech praček i pro ruční praní

Pro všechny druhy tkanin s výjimkou vlny a přírodního hedvábí.


 

Nebezpečí:


H315 Dráždí kůží. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Obsahuje: benzensulfonová kyselina; C10-13 alkylderivát, sodná sůl, metakřemičitan sodný pentahydrát; alkoholy C13-15 rozvětvené a lineární, etoxylované.


 

Složení:


Méně než 5 % zeolity, aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, enzymy, parfém.


 

Skladování:


Skladujte na suchém místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při volbě teploty praní dodržujte pokyny výrobce prádla. Po manipulaci s pracím prostředkem omyjte pokožku rukou vodou a ošetřete vhodným krémem.