OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT Autočistič rozprašovač 500 ml

87,12 Kč

72,00 Kč bez DPH

Kód MIL-014
Počet kusů
Skladem: 47 kusy

Milit autočistič s rozprašovačem, 500 ml

Milit autočistič s rozprašovačem odstraňuje nečistoty z motorů a strojního zařízení, nalepený hmyz ze skel a karoserií automobilů.


Použití:

Milit nastříkejte na znečištěnou plochu a nechte krátce působit. Pak opláchněte čistou vodou. Při použití silného tlaku vody se doba působení může zkrátit.


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Zákaz požívání jídla, pití a kouření. Je nutno dbát základních pravidel osobní hygieny. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě.


Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORAMČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Spotřebuje do data uvedeného na obalu.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, 5–15 % fosforečnany, parfém. Obsahuje amoniak (0,13 %)