OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT čistič myčky nádobí 250 ml

65,34 Kč

54,00 Kč bez DPH

Kód MIL-602
Počet kusů
Skladem: 66 kusy

Milit čistič myčky nádobí, 250 ml

Milit čistič myčky nádobí je určen pro odstraňování mastnoty a vodního kamene.


Použití:

Odlepte nálepku z víčka, avšak neotvírejte. Položte láhev víčkem dolů do košíčku na příbory. Nastavte mycí program minimálně na 60 °C a spusťte prázdnou myčku. Nepřidávejte žádný mycí prostředek. Používejte alespoň každé 1–2 měsíce.
Zbytky přípravku nebo obal znečištěný od přípravku předejte odpovědné osobě. Zcela vyprázdněný a vypláchnutý obal je možné odstranit sběru odpadu.


Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
EUH 208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % fosfonáty, parfém, konzervace (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).
Obsahuje: 19% kyseliny citronové.
Obsah těkavých látek: Ethanol méně než 3 %