OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT čistič myčky nádobí 250 ml

65,34 Kč

54,00 Kč bez DPH

Kód MIL-602
Počet kusů
Skladem: 71 kusy

Čistič myčky je určen pro odstraňování mastnoty a vodního kamene.

 

Návod k použití:

Odlepte nálepku z víčka, avšak neotvírejte. Položte láhev víčkem dolů do košíčku na příbory. Nastavte mycí program minimálně na 60 °C spusťte prázdnou myčku. Nepřidávejte žádný mycí prostředek. Používejte alespoň každé 1 – 2 měsíce. Zbytky přípravku nebo obal znečištěný od přípravku předejte odpovědné osobě. Zcela vyprázdněný a vypláchnutý obal je možné odstranit sběru odpadu.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc