OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT čistič oken rozprašovač 500 ml

49,97 Kč

41,30 Kč bez DPH

Kód MIL-120
Počet kusů
Skladem: 18 kusy

Čistí okna, zrcadla, skleněné výplně nábytku, okna aut a ostatní skleněné plochy.

 

Použití:

Nastříkejte na požadovaný povrch a vyleštěte suchým hadrem. Dokonalého efektu dosáhnete použitím papírového ručníku nebo papírové utěrky.

 

Nebezpečí:

Standartní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, konzervace (2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol), parfém (Limonene), pomocné látky. Obsah těkavých látek: propanol 5 %