OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT domácí čistič rozrašovač 500 ml

63,16 Kč

52,20 Kč bez DPH

Kód MIL-115
Počet kusů
Skladem: 8 kusy

Na všechny omyvatelné plochy v domácnosti. Vynikající na úporné mastnoty a  zaschlou špínu. U citlivých (např. lakovaných) povrchů nejprve proveďte zkoušku na méně viditelném místě. 

 

Návod k použití:
Nastříkejte na znečištěnou plochu, vlhkým hadříkem rozetřete a opláchněte čistou vodou. U silně znečištěných ploch nechte několik minut působit.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal: jako nebezpečný odpad, předáním odpovědné osobě ve sběrně nebezpečných odpadů.

 

Obsah nebezpečných látek

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, 5-15% fosforečnany, parfém, obsahuje: amoniak 0,13 %.