OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT koupelnový čistič rozprašovač 500 ml

56,51 Kč

46,70 Kč bez DPH

Kód MIL-122
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

Odstraňuje všechny nečistoty, skvrny od mýdla a vodní kámen. Používá se na všechyn omyvatelné plochy v koupelně a na WC.

 

Návod k použití:

Nastříkejte na znečištěnou plochu, vlhkým hadříkem rozetřete a opláchněte čistou vodou. Při silném znečištění nechte několik minut působit. Chraňte před dětmi. Zbytky přípravku a obal znečištěný přípravkem je nutno odstranit jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě.

 

Varování:

Standartní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.