OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT leštidlo do myčky nádobí 1 l

87,12 Kč

72,00 Kč bez DPH

Kód MIL-608
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Milit leštilo do myčky nádobí, 1 l

Milit leštilo do myčky nádobí dodá nádobí perfektní lesk a urychluje schnutí. Zabraňuje tvorbě vápenatých skvrn na nádobí.


Použití:

Naplňte zásobník leštidlem. Leštidlo dávkuje myčka automaticky pro každý mycí cyklus.


Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle /obličejový štít P302+P334 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě. Doplňkové věty: Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

5-15% neiontové povrchově aktivní látky, konzervační látky: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfém. Obsahuje 2,8% kyseliny citronové