OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT prášek do myčky na nádobí 3 kg

216,59 Kč

179,00 Kč bez DPH

Kód MIL-610
Počet kusů
Skladem: 7 kusy

Milit prášek do myčky nádobí

Účinný koncentrovaný mycí prostředek určený k dokonalému mytí nádobí v automatických myčkách. Odstraňuje mastnotu, špínu, zbytky jídla, usazeniny z kávy, čaje apod. Je určen pro všechny druhy myček.

 

Návod na použití:

Dávkování: 15 – 30 g na jeden mycí cyklus.

Přípravek nasypejte do příslušného zásobníku. Dodržujte pokyny výrobce Vaší myčky. Na níže uvedené adrese je možno získat datový list. Spotřebujte do: data uvedeného na obale.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. Doplňkové věty: Obsahuje Substilisin, Alpha-amylase, Lipase. Může vyvolat alergickou reakci.