OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT Professional 5 l

333,96 Kč

276,00 Kč bez DPH

Kód MIL-052
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

MIlit Professional 5 l

Koncentrovaný čisticí prostředek na veškeré omyvatelné povrchy v domácnosti i kanceláři s výrazným odmašťovacím účinkem.

Návod k použití:

Milit naneste na znečištěnou plochu, vlhkým hadříkem rozetřete a opláchněte čistou vodou. U silného znečištění nechte několik minut působit. Při mytí nábytku nutno ředit vodou 1 : 10.

Chraňte před mrazem. Případná usazenina není na závadu.

Nebezpečí:

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah / obal dle instrukcí na výrobku.

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, 5 – 15 % fosforečnany, parfém, obsahuje: amoniak 0,13 %.