OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT Professional 5 l

252,89 Kč

209,00 Kč bez DPH

Kód MIL-052
Počet kusů
Skladem: 7 kusy

Koncentrovaný čisticí prostředek na veškeré omyvatelné povrchy v domácnosti i kanceláři s výrazným odmašťovacím účinkem.

 

Návod k použití:

Milit naneste na znečištěnou plochu, vlhkým hadříkem rozetřete a opláchněte čistou vodou. U silného znečištění nechte několik minut působit. Při mytí nábytku nutno ředit vodou 1:10. Chraňte před mrazem. Případná usazenina není na závadu.

 

Bezpečnostní upozornění:

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 

Obsah nebezpečných látek

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, 5-15% fosforečnany, parfém, obsahuje: amoniak 0,13 %.