OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT Universal růžový 5 l

99,22 Kč

82,00 Kč bez DPH

Kód MIL-060
Počet kusů
Skladem: 50 kusy

Čistič Milit Universal 5 l růžový, k mytí podlah, oken apod., má vynikající čistící a odmašťovací schopnosti, dobrou pěnivost a příjemnou parfemaci.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc. Doplňkové věty: EUH 208 Obsahuje Hexyl salicylate. Může vyvolat alergickou reakci. Nebezpečné látky: Sodium Laureth Sulfate, Sodium Dodecylbenzensulfonate.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, konzervace (Methylchloroisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone), parfém, obsah těkavých látek, ethanol 0,2 %