OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT univerzal 1 l - růžový

32,91 Kč

27,20 Kč bez DPH

Kód MIL-302
Počet kusů
Skladem: 47 kusy

Čistič Milit Universal 1l, univerzální koncentrovaný mycí prostředek k mytí podlah, nádobí, oken, má odmašťovací a čisticí schopnosti, dobrou pěnivost a příjemnou parfemaci.

 

Varování:

H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky R36/38 Dráždí oči a kůži R22 Zdraví škodlivý při požití R41 Nebezpečí vážného poškození očí R34 Způsobuje poleptání R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R52/53 Škodlivý pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto bezpečnostního listu. PŘI VDECHNUTÍ: Odstranit zdroj expozice, dopravit na čerstvý vzduch. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ihned omýt proudem velkého množství vody, při tvorbě bolestivého zarudnutí nebo puchýřků vyhledat lékařskou pomoc. PŘI STYKU S OKEM: Rozevřít oční víčka, důkladně vypláchnout zasažené oko velkým množstvím vody (cca 15 min) a vyhledat lékařskou pomoc PŘI POŽITÍ: Vypláchnout ústa, vypít větší množství vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, parfém (růžový – Citronellol, Geraniol, žlutý - Limonene), konzervace (Methychloroisothiazolinone, Methychloroisothiazolinone)