OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MIMINO prací gel na prádlo 40 PD 3 l

238,37 Kč

197,00 Kč bez DPH

Kód MIM-011
Počet kusů
Skladem: 8 kusy

Mimino prací gel na prádlo, 40 PD, 3 l


Mimino prací gel na prádlo je univerzální prací prostředek na bílé i barevné prádlo.

Proniká hluboko do vláken oděvů, a tak účinně odstraňuje nečistoty.

Přináší prádlu bělost a stálost.

Je určený pro všechny typy praček a na ruční praní.

Působí při spektru teplot 30-60 °C.

Je vhodný pro veškeré druhy tkanin s výjimkou vlny a přírodního hedvábí.

Účinný na skvrny, ale šetrný k prádlu i pokožce


 

Dávkování:


Velikost dávkovače: 35 ml

Tvrdost vody (8-20 °dH): běžně znečištěné prádlo - 75 ml, silně znečištěné prádlo - 150 ml,

Tvrdost vody (nad 20 °dH): běžně znečištěné prádlo - 125 ml, silně znečištěné prádlo – 200 ml.

Ruční praní: 50 ml/10 l


 

Doporučení:


U dětského prádla dbejte na důkladné vymáchání. Při praní dodržujte pokyny uvedené výrobcem prádla. U barevného prdla odzkoušejte předem stálost barev.


 

Varování:


Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži EUH208 Obsahuje :1,2-benzoisothiazol-3(2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351 +PP338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Prázdný vyčištěný obal odložit do tříděného nebo komunálního odpadu.


 

Složení:


5–15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, enzymy (Proteasa , Alfa-amylasa, Cellulasa, Lipasa, Pektát-lyasa, Mananáza), opticky zjasňující látky, parfém, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)one