OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MONTERÁČEK 500 g

67,76 Kč

56,00 Kč bez DPH

Kód MON-012
Počet kusů
Skladem: 40 kusy

Monteráček prací prostředek na mastnou špínu

 

Monteráček rozpouští a odstraňuje mastnou špínu z tkanin již při teplotě do 60°C. Pere bez vyvářky montérky, pracovní oděv, utěrky a jiné látky silně znečištěné tuky a olej.

 

Návod k použití:

Dávkování:

Podle znečištění a tvrdosti vody 40 až 60 g na 20 litrů vody (polévková lžíce = cca 25 g).

Automatické pračky: náplň 4,5 kg prádla cca 80 - 120 g, náplň 2,5 kg prádla cca 40 – 60 g

Potřebné množství nejdříve rozpusťte v teplé vodě a pak nalijte přímo na buben (nedávejte do zásobníku). Dávkování přizpůsobte tvrdosti vody a zašpinění.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H226 Hořlavá kapalina a páry Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P305+P351 + PP338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

 

Složení:

Obsahuje Alkohol C 12 – 15 rozvětvené a lineární ethoxylované CAS:106232-83-1 Ethanol ES 200-578-6; uhličitan sodný