OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MONTERÁČEK 500 g

74,54 Kč

61,60 Kč bez DPH

Kód MON-012
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Monteráček, 500 g

Monteráček rozpouští a odstraňuje mastnou špínu z tkanin již při teplotě do 60 °C. Pere bez vyvářky montérky, pracovní oděv, utěrky a jiné látky silně znečištěné tuky a oleji.


Dávkování:

Podle znečištění a tvrdosti vody: 40-60 g na 20 litrů vody (polévková lžíce = cca 25 g).
Automatické pračky: náplň 4,5 kg prádla - cca 80-120 g, náplň 2,5 kg prádla - cca 40–60 g


Použití:

Potřebné množství nejdříve rozpusťte v teplé vodě a pak nalijte přímo na buben (nedávejte do zásobníku). Dávkování přizpůsobte tvrdosti vody a zašpinění.


Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H226 Hořlavá kapalina a páry Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P305+P351 + PP338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.


Složení:

Obsahuje: alkoholy C12–15 rozvětvené a lineární ethoxylované CAS:106232-83-1; ethanol ES 200-578-6; uhličitan sodný