OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MYJETO Extra na podlahy 1 l

73,69 Kč

60,90 Kč bez DPH

Kód MYJ-002
Počet kusů
Skladem: na dotaz

MYJETO Extra čisticí a odmašťovací prostředek na silně znečištěné podlahy, mramor, dlažbu, teraso, parkety, linoleum. Rychle a snadno rozpouští všechny druhy nečistot, zvláště mastných, odstraňuje zaschlé a znečištěné zbytky vosků a jiných prostředků z podlahových krytin.

 

Návod k použití:

Myjeto extra nařeďte vodou v poměru 1:2, do roztoku namočte větší kus tkaniny nebo mop, vyždímejte dle potřeby a běžně znečištěnou podlahu důkladně vytírejte. Tkaninu nebo mop v roztoku opětovně namáčejte. Při silném znečištění použijte ředění 1:1 nebo i koncentrovaný přípravek, nechte prostředek působit po dobu cca 15 min. za podmínky, že povrch musí být neustále vlhký, potom vytírejte tkaninou nebo mopem. Pro silně znečištěné podlahy s dřevěným povrchem (parkety) použijte k aplikaci kartáč. Myjeto je vhodné i pro použití v kartáčovém čisticím stroji v ředění 1:2 až 1:10 s vodou. Před čištěním se přesvědčte, zda Myjeto nesmývá barvu. Pracujte v ochranných rukavicích! Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem. Chraňte před mrazem! Uchovávejte mimo dosah dětí. PRO NÁSLEDNÉ OŠETŘENÍ PODLAH DOPORUČUJEME DALŠÍ VÝROBKY DRUCHEMY: CIRINE - PODLAHOVOU PASTU NA PARKETY BISTROL - VOSKOVOU EMULZI NA LINOLEA

 

Varování:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

První pomoc:

Při zasažení očí: okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při náhodném požití: vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží: okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látek, méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek, parfém

 

Likvidace obalů:

Použitý obal po vypláchnutí vodou odevzdejte do tříděného odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku likvidujte s přebytkem vody do kanalizace.

 

Doba spotřeby:

36 měsíců od data výroby.