OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

NÁPLŇ do dveřního dávkovače vůně 200 ml OD11-12

206,91 Kč

171,00 Kč bez DPH

Kód NAP-122
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Mechanické spouštění emise deodorantu nastává vždy po zavření dveří. Obsluha je omezena pouze na výměnu náplně s deodorantem. Malé rozměry, uzamykatelný na klíček

Bezpečnostní upozornění:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 - Způsobuje vážné podráždění očí, H226 - Hořlavá kapalina a páry. Pokyny pro bezpečné zacházení: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření P264: Po manipulaci důkladně omyjte P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít P303+P361+P353: PŘI STYKU S KUŽI (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P370+P378: V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj ABC P403+P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými právními předpisy pro třídění odpadu resp. zbytkovými obaly.