OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

NÁPLŇ do dveřního dávkovače vůně 200 ml OD11-12

206,91 Kč

171,00 Kč bez DPH

Kód NAP-122
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

Náplň do dveřního dávkovače vůně, 200 ml

Mechanické spouštění emise deodorantu nastává vždy po zavření dveří. Obsluha je omezena pouze na výměnu náplně s deodorantem. Malé rozměry, uzamykatelný na klíček

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné podráždění očí. Hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Po manipulaci důkladně omyjte. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI STYKU S KUŽI (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj ABC. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah / obal v souladu s platnými právními předpisy pro třídění odpadu resp. zbytkovými obaly.