OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

NEOMAX A strojní čištění podlah 10 l

2 608,76 Kč

2 156,00 Kč bez DPH

Kód NEO-200
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Neomax A, 10 l

Neomax A je vysoce alkalický prostředek pro denní údržbu i základní čištění podlahovin odolných vůči alkáliím. Účinně rozpouští tuky, mastnotu i ostatní druhy znečištění. Zabraňuje nežádoucímu zešednutí materiálů.
Mimořádně nízká pěnivost
pH (konc.) = 14


Dávkování:

50–200 ml / 10 l studené vody (denní údržba)
1 000 – 1 500 ml / 10 l studené vody (základní čištění)


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Prevence: P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít. Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.