OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

NEOMAX forte 10 l

3 039,52 Kč

2 512,00 Kč bez DPH

Kód NEO-252
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

Neomax forte, 10 l

Neomax forte je vysoce účinný čisticí prostředek. Zanechává matný ochranný film zabraňující opětovnému znečištění.
Vhodný na všechny podlahové krytiny odolné vůči vodě
Nevhodný na parkety, laminátové a textilní podlahoviny
Nepěnivý
pH (konc.) = 12


Dávkování: 50-200 ml / 10 l studené vody


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: Prevence: P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít. Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře


Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na štítku:

Etoxylovaný isotridekanol (1< mol EO <2.5)