OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

NEREZ Fix 250 ml na nerezové povrchy a chromované povrchy.

110,59 Kč

91,40 Kč bez DPH

Kód NER-001
Počet kusů
Skladem: 11 kusy

Nerez Fix, 250 ml


Nerez Fix čistič ošetřuje, čistí a chrání dřezy, nádobí, příbory z nerezové oceli, chromované předměty, nerezové plochy žehliček apod. Odstraňuje skvrny od zaschlých kapek vody, mastnotu a jiné nečistoty. Obnovuje lesk a odpuzuje vodu. Slouží také k základnímu čištění varných ploch ze sklokeramiky.

 


Použití:


Před použitím přípravek důkladně protřepejte. Vlhkým hadříkem naneste na čištěnou plochu tenkou vrstvu přípravku, rovnoměrně rozetřete. Mokrým hadříkem otřete nebo opláchněte vodou a suchým savým hadříkem vyleštěte do sucha. Nádobí důkladně opláchněte.

 


Varování:


Přípravek obsahuje: alkoholy, C9-C16, ethoxylované. Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on. Můe vyvolat alergicku reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 


Složení:


5–15 % neiontové povrchové aktivní látky, parfém.